• all-about-kate
 • wasnae
 • rastakefir
 • heima
 • guyver
 • lady-of-theflowers
 • nebuleuse
 • youthless
 • seksgrupowy
 • sfeter
 • lamourtoujours
 • fluorescent
 • emenemems
 • nikotyna
 • nattaly
 • nestlee
 • corvax
 • hagera
 • freequ
 • bubsoon
 • fuckinghypocrite
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2018

1888 477d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatentacleguy tentacleguy
8751 0da0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatentacleguy tentacleguy
7573 63a5 500

November 11 2018

4484 e463 500
Reposted fromarthi arthi via8agienny 8agienny
3311 8e6b 500
Reposted fromliwaj liwaj vialeniwabula leniwabula
5289 022d
Reposted fromtichga tichga viamontak montak

November 10 2018

Gdy rozmawiasz ze swoim onkologiem o wynikach morfologii, a później o Jerzym Kukuczce i poziomie hemoglobiny, który jak się okazuje mam w górnej granicy normy. Jak u himalaistów.
Wyniki powtórzyły się któryś już raz.


Swoją drogą, dziwny jest ten tydzień. Nie mogę dojść do siebie. Podskórnie czuję, że coś jest nie tak, że coś źle zrobiłem, ale nie potrafię odszukać tego momentu.
Oby góry pomogły.
6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu viavongoogen vongoogen
4424 af5e
Reposted fromdadzik dadzik viamontak montak
7826 8ccc 500
Reposted frompiehus piehus via8agienny 8agienny
3557 bf34 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind via8agienny 8agienny
4828 afd8
Reposted frompapaj papaj viahurra hurra
4754 a5f6 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viahiroshima2 hiroshima2

November 09 2018

4281 7db6
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viamontak montak
Reposted fromFlau Flau viamontak montak
3907 062b 500
Dildorsz
Reposted fromZircon Zircon viamontak montak
3373 c16c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman via8agienny 8agienny
3616 d70a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via8agienny 8agienny
4338 e951
4337 d99a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl